Grondaanvraag

Iedereen met de Surinaamse nationaliteit heeft het recht om een domeingrond aan te vragen. Dit kunt u doen bij Domeinkantoor.

Aanvraag
Om een stuk grond domeingrond aan te vragen richt u een veroekschrift aan de Minister van Ruimtelijke Ordening Grond-en Bosbeheer (RGB).

procedure
Na het indienen van de aanvraag ontvangt u een strookje waar uw LAD nummer op straat. De dienst der Domeinen zal vervolgens afhankelijk van het doel, advies inwinnen bij: de Districtscommissaris van het district waar het grond gelegen is, de Dienst Grondinspectie en enkele ministeries. Afhankelijk van de binnengekomen adviezen wordt er een conceptbeschikking gemaakt, en bij gunstige adviezen een concept bereidverklaring die naar de minister wordt gestuurd ter goedkeuring. De Bereidsverklaring zal worden verstrekt aan de aanvrager.

Verplichtingen
In de Bereidsverklaring staan een aantal verplichtingen genoemd waar u aan moet voldoen: het betalen van ontsluitingskosten; het betalen van de verschuldigde logos en zegelrechten; de grond laten opmeten en afbakenen door een erkende landmeter; het laten maken van een uitmetingskaart in viervoud. Hier krijgt u 6 maanden de tijd voor.

Voor meer informatie over o.a een verzoekschrift, vereiste documenten, de procedure kunt u terecht bij de website van de overheid.

Voordat u een stuk grond gaat aanvragen wilt u misschien eerst meer informatie over de perceelkaarten, het wegennet, de lozingen, de infrastructuur en andere zaken die van belang zijn bij het aanvragen van een stuk grond. U kunt hiervoor terrecht bij het Grondregistratie en Landinformatiesysteem, beter bekend als Glis.

22 juni 2017 13:09